پرده کروماکی یا پرده سبز

پرده کروماکی یا همان پرده سبز ، در واقع یک ابزار برای اجرای تکنیک کروماکی در سینما ، رسانه و… می باشد که کاربرد آن حذف بک گراند ، بخشی از زمینه ، جایی و… می باشد ، از تکنیک کروماکی از ساخت ویدیو های کوچیک خانگی تا ساخت سریال های هالیوود استفاده می شود ، در واقع دلیل استفاده از کروماکی در سینما و … شبیه سازی آسان تر می باشد که این شبیه سازی آسان تر در نهایتا موجب کاهش زمان و هزینه ها و افزایش کیفیت کاری خواهد شد